skip to Main Content

FAQ A9

Waarom wordt de A9 aangepakt?

De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto’s over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto’s vlot en veilig kunnen doorrijden.

Wat verandert er?

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vier in plaats van drie rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen en wordt de A9 ter hoogte van Amstelveen verdiept aangelegd. In Amstelveen komen drie overkappingen. Rijkswaterstaat start 2020 met de bouwwerkzaamheden. Eind 2026 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Wat is de planning?

 • Maart 2017: Tracébesluit (TB) 2017 inclusief Nota van Antwoord getekend door de minister en ter inzage
 • 2017-2018: Procedure behandeling drie beroepen tegen TB2017 door Raad van State
 • 2018-2019: Aanbestedingsprocedure voor toekomstige opdrachtnemers
 • 2019: Uitspraak Raad van State over ingestelde beroepen tegen TB2017
 • 2019: Gunning contract aan een opdrachtnemer
 • 2020: Eerste schop in de grond
 • Eind 2026: Eerste auto’s over de volledig vernieuwde A9

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met luchtkwaliteit langs rijkswegen bij dit project?

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is de naam van de landelijke aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren in Nederland. Het is een samenwerking van gemeenten, provincies en organisaties van de Rijksoverheid. In het NSL wordt ieder jaar de luchtkwaliteit in kaart gebracht, waarbij alle projecten die voor de luchtkwaliteit van betekenis kunnen zijn worden meegenomen in de berekeningen. Ook de verbreding van de A9 maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast meet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de luchtkwaliteit op zestig vaste plekken in Nederland. Met deze metingen wordt gecontroleerd of de NSL-berekeningen juist zijn. Als blijkt dat er te veel stikstofdioxide of fijnstof in de lucht komt, wordt door de betrokken NSL-partners in overleg bekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Welke maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Het project verbreding A9 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Kenmerk van dit programma is dat er als het ware een optelsom plaatsvindt van de effecten van het project en de maatregelen die – zowel binnen het project als op grotere schaal – worden getroffen, om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Doordat bijvoorbeeld de doorstroming op een weg verbetert en auto’s steeds schoner rijden, is de verwachting dat de luchtkwaliteit verder verbetert. Specifiek voor de A9 geldt dat langs de snelweg en op- en afritten geluidwerende voorzieningen komen, zoals geluidschermen, die de geluidbelasting verminderen. Daarbij hebben deze schermen ook een positief effect op de concentratie van verontreinigende stoffen in de lucht.

Hoe gaat Rijkswaterstaat om met geluidbelasting langs de rijksweg bij dit project?

Rijkswaterstaat is vanuit de Wet milieubeheer verplicht de geluidproductie langs rijkswegen te beheersen. Bij het wijzigen, aanleggen en onderhouden van rijkswegen houdt Rijkswaterstaat altijd in de gaten of het geluid onder de wettelijke vastgestelde plafondwaarde blijft. Zo wordt voorkomen dat de geluidbelasting op woningen niet onbeheerst toeneemt en omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Welke maatregelen worden genomen tegen geluidoverlast door de rijksweg?

Langs de rijksweg en op- en afritten komen geluidwerende voorzieningen, zoals geluidschermen die de geluidoverlast – veroorzaakt door de rijksweg – verminderen. De geluidreductie betekent in ieder geval een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Waarom en waar worden bomen verwijderd?

Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Deze voorbereidende werkzaamheden beginnen zijn in januari 2020 gestart met onder andere het verwijderen van bomen en struiken langs de snelweg. Er worden niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is. In Ouder-Amstel worden circa 10.000 verwijderd bij de locatie van de Ronde Hoep (toekomstige verzorgingsplaats met tankstation). De overige bomen staan onder andere op de locatie ten zuiden van de afrit richting de A2 naar Utrecht. In Amstelveen worden langs het trace circa 6.000 bomen verwijderd. Het betreft ca. 4.000 bomen binnen de bebouwde kom en ca. 2.000 bomen buiten de bebouwde kom.

Worden de bomen een op een gecompenseerd?

Uitgangspunt van Rijkswaterstaat, Amstelveen als Ouder-Amstel is dat alle verwijderde bomen worden gecompenseerd. Dat kan zijn door het planten van een fysieke boom per verwijderde boom maar ook door een financiële bijdrage.

Ouder-Amstel: in het beplantingsplan van Ouder-Amstel kan, door gebrek aan ruimte, echter niet hetzelfde aantal bomen terugkomen voor de gekapte bomen. Wel blijft het uitgangspunt dat waar dat kan, er herplant gaat plaatsvinden, zoveel mogelijk dus. Daarnaast blijven Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel in overleg over een alternatieve invulling voor wat betreft de hoeveelheid te compenseren bomen die niet kunnen worden herplant. Dan gaat het over bijvoorbeeld financiële compensatie voor het aanleggen van natuurlijkvriendelijke oevers. Dat zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Een natuurvriendelijke oever heeft vaak een schuin aflopende waterkant, waar planten op kunnen groeien. Deze planten bieden een schuilplaats voor vissen en waterinsecten en zuiveren het water.

In Amstelveen worden de bomen buiten de bebouwde kom door de aannemer namens Rijkswaterstaat gecompenseerd. Hiervoor is al een beplantingsplan opgesteld.  De bomen binnen de bebouwde kom worden door de gemeente Amstelveen namens Rijkswaterstaat gecompenseerd. Het betreft onder meer de beplanting op de drie overkappingen, langs de Mr. F.A. van Hallweg en in het Meanderpark.

De drie overkappingen ter hoogte van Amstelveen worden grotendeels groen ingericht. Het gaat om de  overkappingen bij het Oude Dorp, het Stadshart en de Meander/Bovenlandpad. Daarnaast komt er  bij het Stadshart een Bomenbrug. De beplantingsplannen hiervoor zijn nog niet beschikbaar omdat de beplanting pas na oplevering en overdracht van de gronden aan de gemeente omstreeks 2024-2026 kunnen worden aangebracht. De beplantingsplannen zullen in overleg met de bewoners worden opgesteld.

Wat gebeurt er met de rijstroken, toe- en afritten tijdens de bouwperiode?

Tussen medio 2020 en eind 2026 wordt de weg in fasen verbreed. De A9 blijft gedurende de verbreding en verdiepte aanleg bij Amstelveen beschikbaar voor het verkeer op 2 x 3 doorgaande rijstroken. Alle op- en afritten op de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht blijven open (op enkele weekend- en nachtafsluitingen na). Dat geldt ook voor de op- en afritten 5 bij de Keizer Karelweg (aansluiting Amstelveen/Stadshart). Aannemer VeenIX zal de op- en afritten bij de start van de werkzaamheden iets verplaatsen naar het oosten zodat ruimte ontstaat om de verdiepte ligging te bouwen ter hoogte van het Stadshart.

Het wordt een periode waarin men onvermijdelijk overlast gaat ondervinden van de werkzaamheden. De gemeente en Rijkswaterstaat zullen er alles aan doen om deze overlast waar dat kan te beperken en zo kort mogelijk te laten zijn.

Wat wordt de bouwwijze en hoeveel hinder komt er?

Medio 2020 start de opdrachtnemer met de werkzaamheden aan de A9. De opdrachtnemer heeft een aantal maatregelen getroffen om de hinder tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk te beperken:

 • Zo worden palen voor de verdiepte ligging in Amstelveen zoveel mogelijk geschroefd in plaats van geheid. Dit levert aanzienlijk minder geluidsoverlast op.
 • De palen en damwanden worden ter hoogte van de verdiepte ligging voorgeboord. Dit zorgt ervoor dat het materiaal sneller in de grond zit.
 • Bij het achteruitrijden van bouwverkeer wordt gebruik gemaakt van ‘white noise’ ipv piepjes. Dit geluid is veel minder aanwezig en overheersend.
 • Bouwmaterialen mogen alleen aan- en afgevoerd worden over de A9, dus niet over gemeentelijke wegen (met uitzondering van het werk tbv het verleggen van de (Verlengde) Polderweg)
 • Bij betonpompen en mixers wordt gebruik gemaakt van absorberende geluidschermen.
 • Op tijdelijke wegen (tijdelijke op- en afritten 5) wordt extra stil asfalt gelegd.
 • Het plaatsen van palen en damwanden voor de verdiepte ligging wordt zoveel mogelijk overdag, tussen 8.00 en 16.00 uitgevoerd.
 • De te verwijderen materialen zoals dekken van viaducten worden in delen afgevoerd en op een andere locatie klein gemaakt.

FAQ Amstelveenlijn

Wanneer gaat tram 25 (vernieuwde Amstelveenlijn) rijden?

De planning is dat tram 25 in december gaat rijden tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.

In welke frequentie gaat tram 25 rijden en wat is de dienstregeling?

GVB start met een frequentie van 20 trams per uur (tramlijn 5 en tram 25 gecombineerd) in de spits. Voor tram 25 is dat naar verwachting 10 ritten per uur in de spits. Dit kan doorgroeien tot 12 trams per uur per lijn. De frequentie buiten de spits en de precieze vertrektijden zijn op dit moment nog niet bekend.

Komt er in de nieuwe trams ook WiFi?

Er komt geen WiFi in de nieuwe tram 25 (of andere trams van GVB). Als vervoerder faciliteren zij dit niet omdat uitgegaan wordt van veelal korte ritten.

Waarom mogen er straks geen fietsen mee in tram 25?

In de nieuwe 15G trams die straks op tram 25 gaan rijden mogen geen fietsen mee. Fietsen nemen te veel ruimte in en kunnen het veilig in- en uitstappen belemmeren. De nieuwe trams zijn 2,4 meter breed en daarmee smaller dan metro’s en ook smaller dan de voormalige sneltrams (2,65 m). In zijn algemeenheid geldt dat er in de Amsterdamse trams geen fietsen mee mogen. De enige uitzondering die in de regio ooit op het ‘geen fietsen mee’-beleid is gemaakt is de IJtram (lijn 26). Dit werd destijds besloten omdat de fietsverbinding via fietspaden naar IJburg niet goed genoeg werd bevonden. De fietsverbindingen tussen Amsterdam en Amstelveen zijn daarentegen wel goed.

Waar stopt de tram bij station Amsterdam Zuid?

Zolang het nieuwe tramstation aan de Arnold Schönberglaan niet gerealiseerd is, wordt de halte Strawinskylaan als begin- en eindhalte gebruikt

De huidige onzekerheid over wanneer het tramstation aan de Arnold Schönberglaan opgeleverd zal worden is echter voor de Vervoerregio Amsterdam aanleiding geweest om samen met de belanghebbenden in dat gebied een onderzoek te starten naar maatregelen om een robuuste en hoogwaardige aanlanding van de Amstelveenlijn te kunnen waarborgen op station Amsterdam Zuid. Robuustheid voor meer betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de dienstregelingen van trams 5 en 25 en hoogwaardig qua toegankelijkheid, overstap en oversteekbaarheid van het gebied. Ook zal het onderzoek zich richten op de doorstroming van het OV (bus en tram) in dat gebied in relatie tot de andere verkeerstromen en activiteiten. Naar verwachting is in mei meer bekend over de onderzoeksresultaten.

Waar komen kaartautomaten en oplaadpunten voor de OV-chipkaart?

Op de volgende haltes komen of staan nieuwe kaartautomaten en oplaadpunten voor de OV-chipkaart:

 • Van Boshuizenstraat
 • Uilenstede
 • Kronenburg
 • Ouderkerkerlaan

Op de website van GVB vindt u meer informatie over automatisch opladen en oplaadpunten bij u in de buurt. Ook kunt u zonder saldo op uw kaart reizen en korting ontvangen bij GVB met hun nieuwste product: GVB Flex.

Komen er Kiss & Ride plekken bij de ovaalrotondes van Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan?

Kiss & Ride voorzieningen waren geen onderdeel van het nieuwe ontwerp voor de Amstelveenlijn. Het is in dit stadium van de werkzaamheden niet meer mogelijk om hier nog aanpassingen in te maken. Wel komen er nabij de drie rotondes haltes voor de nachtbus. Hier kunnen ook personen worden afgezet voor de tram.

Hoe wordt straks de grasbaan in het spoor gemaaid?

Dit gebeurt met een mobiele kraan op spoorwielen. Er zit een maai-unit aan de arm van de kraan De kraan rijdt over de sporen en kan op deze manier de hele baan bestrijken. Er is een veiligheidsman aanwezig die de trams attendeert op de aanwezigheid van de kraan. Tevens is de kraan zeer mobiel en kan bij iedere overweg even uit het spoor om de trams voorbij te laten rijden

Hoeveel sporen komen er op het opstelterrein?

Er komen acht sporen op het opstelterrein. Ten westen van het opstelterrein is ruimte gereserveerd voor het doortrekken van de twee hoofdsporen richting Uithoorn.

Wanneer wordt de Amstelveenlijn doorgetrokken naar Uithoorn?

In de zomer van 2024 wordt de nieuwe tramlijn naar verwachting in gebruik genomen. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden van 2021 tot en met 2023 plaatsvinden, gevolgd door een uitgebreide testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. Voorafgaand aan de bouw vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond.

Hoe kan het verkeer bij een calamiteit uit de verdiepte bakken bij Kronenburg en Zonnestein?

Ter hoogte van Biesbosch komt een calamiteitendoorsteek met paaltjes voor nood- en hulpdiensten. Deze kan ook gebruikt worden voor een eventuele calamiteiten route voor het verkeer.

FAQ Stadshart

Wat is de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart?

De Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart is een handreiking aan de diverse eigenaren in het Stadshart om plannen te kunnen ontwikkelen. Initiatieven van particulieren worden getoetst aan dit ruimtelijk-programmatisch kader en als zij daaraan voldoen, in samenwerking met de gemeente verder ontwikkeld. De Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart is in juni 2017 door de Amstelveense gemeenteraad vastgesteld.

Wanneer komt de Pathé naar Amstelveen?

De gemeente Amstelveen en de directie van Pathé zijn in gesprek over de komst van een Pathé bioscoop naar Amstelveen. Beide partijen staan positief tegenover een Amstelveense vestiging, maar het is nog niet zeker. De gesprekken bevinden zich in de afrondende fase. Als het doorgaat dan zou de bouw medio 2022 kunnen starten.

Waarom komt de bioscoop niet op de plek van de bibliotheek?

In eerste instantie waren er plannen voor een Pathé bioscoop bovenop de locatie van de bibliotheek. De gemeente is eigenaar van dit gebouw. Het is echter niet gelukt om tot overeenstemming te komen met de architect van het pand. Daarom zijn er nu plannen voor een locatie achter de cultuurstrip met een ingang aan het Stadsplein. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er gekeken kan worden naar een nieuwe voorgevel voor de cultuurstrip waardoor de cultuurinstellingen beter zichtbaar worden.

Wat is het “project Rembrandtstraat”?

Winkelcentrumeigenaar Unibail-Rodamco Westfield zoekt naar mogelijkheden om binnen het winkelcentrum uit te breiden om zo het winkelaanbod te vergroten. Het project Rembrandtstraat is er hier één van. In dit plan worden de gevels bij de Verlengde Rembrandtweg uitgebouwd en wordt het Nieuwe Loopveld overdekt. De werkzaamheden moeten in 2021 starten.

Wat komt er in het pand van Hudson’s Bay?

Het Hudson’s Bay filiaal in Amstelveen sloot in december 2019 haar deuren. Momenteel worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Hierover is de gemeente in overleg met pandeigenaar a.s.r. real estate.

Wat gaat er gebeuren met het lege Stadsplein?

In de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart staat een duidelijke wens van de gemeente om het Stadsplein te verlevendigen. Het behouden van de markt is een belangrijk uitgangspunt. Er wordt momenteel gekeken worden naar een andere opstelling van de kramen waardoor er meer mogelijkheden zijn voor het Stadsplein.

Krijgt het Binnenhof nog een opknapbeurt?

Het Binnenhof stamt uit de jaren 60. Aan de oostzijde van het Binnenhof liggen van oudsher twee straatjes die uitkomen op het Buitenplein. De winkelstraatjes gaan in aantrekkelijkheid achteruit en trekken niet veel bezoekers meer. Op het huidige Binnenhof staan woningen. Indien er een vernieuwing van dit deel nodig is kan dat alleen onder de voorwaarde dat de bewoners hier geen nadeel van ondervinden. Ook is het vanuit de leefbaarheid van het Stadshart wenselijk het aantal woningen niet te laten afnemen. Eigenaar Unibail-Rodamco Westfield is bezig met het uitwerken van plannen om dit gedeelte weer aantrekkelijk te maken.

Back To Top
Zoeken