Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring Amstelveen Inzicht

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en de bezoekers van www.amstelveeninzicht.nlverwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor handelingen die wij verrichten met de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet AVG in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente Amstelveen zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente Amstelveen worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van burgemeesters en wethouders (college van B en W) en de Gemeenteraad.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Amstelveen heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de gemeente, dan gebruikt de gemeente daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerkt de gemeente Amstelveen persoonsgegevens.

De gemeente Amstelveen gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van met name inwoners en bezoekers van Amstelveen, zoals naam, geboortedatum en/of adres, maar ook het Burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid als dat noodzakelijk is. De gemeente verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen.

Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De gemeente Amstelveen hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. Ook treft de gemeente Amstelveen passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

De gemeente Amstelveen:

 • Verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
 • Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
 • Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek.

Delen van persoonsgegevens

Gemeente Amstelveen werkt voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie van de gemeente. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten uitoefenen

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amstelveen uitoefenen. Dit betekent dat u o.a. om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt.

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Gemeente Amstelveen van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Gemeente Amstelveen van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om Gemeente Amstelveen te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op gegevenswissing: het recht om Gemeente Amstelveen te verzoeken uw gegevens te wissen.

Om gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen via gemeente@amstelveen.nl of door een brief te sturen naar postbus 4, 1180 BA Amstelveen t.a.v. privacyteam.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Binnen de gemeente Amstelveen is een functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van uw persoonsgegevens (interne toezichthouder). In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met deze FG. Voor meer informatie en voor contact kunt u op de pagina van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)kijken.

Vragen of klachten

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wil opnemen met de gemeente Amstelveen, kijk dan op de contactpagina van de gemeente Amstelveen.

Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek is behandeld door de gemeente Amstelveen, dan kunt u een klacht indienen via de procedure voor klachtbehandeling van de gemeente Amstelveen. Dat kan via de melding, compliment of klacht pagina op de website van de gemeente Amstelveen.

Ook kunt u een klacht indienen over de gemeente Amstelveen bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Back To Top
Zoeken